De verwerkingsverantwoordelijke voor de verzamelde gegevens is:

WOK TO WALK INTERNATIONAL, S.L. (hierna genoemd, “Wok to Walk”, met zakelijk adres op La Rambla, nr. 140, 4-a, 08002, Barcelona en e-mailadres info@woktowalk.com.

De aan Wok to Walk verstrekte persoonsgegevens zullen zoals als volgt worden gebruikt:

1. Om de informatieverzoeken en/of vragen van de gebruiker te behandelen. De gegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden bewaard gedurende de door de wet vastgestelde opslag- en verjaringstermijnen.
2. Om de gebruiker op de hoogte te houden, ook via elektronische middelen, met betrekking tot de producten, diensten en het nieuws van Wok to Walk. De gegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden bewaard tot het moment dat de gebruiker zijn of haar toestemming intrekt. Als de gebruiker het niet eens is met de verwerking van zijn of haar gegevens voor dit doel, dient hij of zij het daarvoor bestemde vakje aan te vinken.
3. Om het onderhoud, de ontwikkeling en het beheer van de geformaliseerde zakelijke relatie voor het contracteren van producten en/of diensten mogelijk te maken, evenals het beheer van de punten van de App. De gegevens die voor dit doel worden verwerkt, worden bewaard zolang deze zakelijke relatie bestaat en nadat deze is beëindigd, gedurende de door de wet vastgestelde opslag- en verjaringstermijnen.
4. Wanneer u een CV verstuurt via de website of per e-mail worden de door u, als gebruiker, verstrekte gegevens verwerkt om uw sollicitatie te behandelen en, indien van toepassing, om u in staat te stellen te solliciteren naar een functie bij Wok to Walk. De voor dit doel verwerkte gegevens worden bewaard totdat de gebruiker zijn toestemming intrekt of tot 24 maanden na ontvangst van de gegevens.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: a) wanneer de gebruiker een individu is, toestemming en/of de uitvoering van de overeenkomst wanneer de belanghebbende partij er deel van uitmaakt, en b) wanneer de gebruiker een rechtspersoon vertegenwoordigt, toestemming en/of, met betrekking tot de gegevens van de contactpersonen, een gerechtvaardigd belang. In dit laatste geval verbindt de gebruiker zich ertoe de contactpersonen op de hoogte te brengen van de inhoud van deze clausule. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derde partijen: Overheidsinstellingen voor de naleving van wettelijke verplichtingen. Ook kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de volgende categorieën verwerkers: Aanbieders van elektronische communicatie en online kantoorsoftware, hosting, SaaS-diensten zoals CRM/ERP, administratie, boekhouding, auditing en advocaten. Wok to Walk kan de persoonsgegevens overdragen aan in de Verenigde Staten gevestigde verwerkers die gecertificeerd zijn onder het “Privacy Shield”, waarover de Europese Commissie besluit tot gepastheid heeft genomen (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Commissie). De belanghebbende partij kan te allen tijde zijn of haar recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid uitoefenen via een e-mail aan info@woktowalk.com of schriftelijke verklaring aan Wok to Walk, La Rambla, nr.140, 4-a, 08002, Barcelona, Spanje. Bij verwerking waarvan de legitimatie is gebaseerd op toestemming, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De belanghebbende heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Wij informeren u dat het niet verstrekken van de gevraagde informatie het onmogelijk kan maken om het doel van de overeenkomst te formaliseren of te vervullen.

App: Wok to Walk kan de door u verstrekte gegevens doorgeven via het gebruik van het moederbedrijf Wok to Walk Franchise B.V.