Iegūto datu pārzinis ir:

WOK TO WALK INTERNATIONAL, S.L. (turpmāk “Wok to Walk” ar uzņēmuma adresi La Rambla, no. 140, 4-a, 08002, Barcelona un saziņas e-pasta adresi info@woktowalk.com.

Personas dati, kas sniegti Wok to Walk, tiks izmantoti šādiem mērķiem:
1. Lietotāja iesniegto informācijas pieprasījumu un/vai citu pieprasījumu apstrādei. Dati, ko apstrādā šim mērķim, tiks saglabāti likumā noteiktajā datu saglabāšanas un noilguma periodā.
2. Lietotāja informēšanai par Wok to Walk produktiem, pakalpojumiem un jaunumiem (tostarp izmantojot elektroniskus līdzekļus). Dati, ko apstrādā šim mērķim, tiks saglabāti līdz brīdim, kad lietotājs atsauks savu piekrišanu. Ja lietotājs nepiekrīt savu datu apstrādei šim mērķim, viņam jāveic atzīme tam paredzētajā lodziņā.
3. Saskaņā ar produktu un/vai pakalpojumu līgumiem noformēto uzņēmējdarbības attiecību uzturēšanai, attīstībai un pārvaldībai, kā arī aplikācijas elementu pārvaldībai. Dati, ko apstrādā šim mērķim, tiks saglabāti tiktāl, ciktāl tiks uzturētas šādas uzņēmējdarbības attiecības, un pēc to izbeigšanās – likumā noteiktajā datu saglabāšanas un noilguma periodā.
4. Ja lietotājs būs nosūtījis savu CV tīmekļa vietnē vai pa e-pastu, lietotāja sniegtie dati tiks apstrādāti darba pieteikuma izskatīšanai un, ja piemērojams, lai nodrošinātu iespēju pieteikties darbā Wok to Walk. Dati, ko apstrādā šim mērķim, tiks saglabāti līdz brīdim, kad lietotājs atsauks savu piekrišanu, vai līdz 24 mēnešiem pēc datu saņemšanas.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir: a) ja lietotājs ir fiziska persona, piekrišana un/vai līguma izpilde, ja iesaistītā puse ir viens no līgumslēdzējiem, un b) ja lietotājs pārstāv juridisku personu, piekrišana un/vai leģitīmas intereses attiecībā uz kontaktpersonu datiem. Pēdējā gadījumā lietotājs apņemas informēt kontaktpersonas par šī noteikuma saturu. Dati var tikt izpausti šādām trešajām personām: valsts pārvaldes iestādēm, lai izpildītu juridiskos pienākumus. Tie var tikt izpausti arī šādu kategoriju datu pārziņiem: elektronisko komunikāciju un tiešsaistes biroja programmatūras, izviesošanas, programmatūras pakalpojumu (SaaS), tostarp klientu attiecību pārvaldības un uzņēmuma resursu plānošanas (CRM/ERP), administrēšanas, grāmatvedības, audita un juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Wok to Walk var pārsūtīt personas datus pārziņiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs un kuri ir “Privātuma vairoga” dalībnieki. “Privātuma vairogs” ir lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ko pieņem Eiropas Komisija (EK izpildes lēmums (ES) 2016/1250). Iesaistītā puse var jebkurā brīdī izmantot savas tiesības uz piekļuvi personas datiem, tiesības uz to labošanu, dzēšanu vai ierobežošanu, tiesības iebilst vai tiesības uz datu pārnešanu, nosūtot e-pastu uz adresi info@woktowalk.com vai rakstveida paziņojumu adresātam Wok to Walk, La Rambla, no.140, 4-a, 08002, Barcelona. Attiecībā uz datu apstrādi, kuras pamatā ir piekrišana, lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Iesaistītajai pusei ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Informējam jūs, ka, nesniedzot pieprasīto informāciju, var nebūt iespējams noformēt līgumu vai izpildīt tā mērķi.

Aplikācija: Wok to Walk var izpaust jūsu datus, kas sniegti mātes uzņēmumam Wok to walk Franchise B.V.