Kogutud andmete vastutav töötleja on

WOK TO WALK INTERNATIONAL, S.L. (edaspidi ettevõte „Wok to Walk“), mis asub aadressil La Rambla, no. 140, 4-a, 08002, Barcelona, ja mille e-posti kontaktaadress on info@woktowalk.com.

Wok to Walkile esitatud isikuandmeid kasutatakse järgmiselt.
1. Kasutaja teabetaotluste ja/või päringute käsitlemiseks. Sel eesmärgil töödeldud andmeid säilitatakse seaduses sätestatud säilitusperioodi vältel.
2. Et hoida kasutajat (ka elektrooniliste vahendite abil) kursis Wok to Walki toodete, teenuste ja uudistega. Sel eesmärgil töödeldud andmeid säilitatakse, kuni kasutaja võtab tagasi oma nõusoleku. Kui kasutaja ei ole nõus, et tema andmeid sel eesmärgil töödeldakse, tuleb tal täita selleks ette nähtud märkeruut.
3. Ärisuhet reguleerivate toote- ja teenuselepingute säilitamiseks, arendamiseks ja korraldamiseks ning rakenduse punktide haldamiseks. Sel eesmärgil töödeldud andmeid säilitatakse ärisuhte vältel ja pärast selle lõppemist seaduses sätestatud säilitusperioodi vältel.
4. Kui kasutaja saadab veebisaidi või e-kirja teel CV-sid, töödeldakse kasutaja esitatud andmeid töökohale kandideerimise töötlemiseks ja selleks, et saaksite kandideerida Wok to Walki pakutavatele töökohtadele. Sel eesmärgil töödeldud andmeid säilitatakse, kuni kasutaja võtab tagasi oma nõusoleku või kuni andmete vastuvõtmisest on möödunud 24 kuud.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on järgmine: a) kui kasutaja on üksikisik, võetakse aluseks nõusolek ja/või lepingu täitmine, kui huvitatud isik on lepinguosaline; b) kui kasutaja esindab juriidilist isikut, võetakse aluseks nõusolek ja/või õigustatud huvi kontaktisikute andmete vastu. Viimasel juhul peab kasutaja teavitama kasutajaid selle tingimuse sisust. Eelmainitud andmeid võidakse avaldada järgmistele kolmandast isikust vastuvõtjatele: riiklikud haldusorganid (juriidiliste kohustuste vastavuskontrolliks). Andmeid võidakse avaldada ka volitatud töötlejatele, kes kuuluvad järgmistesse kategooriatesse: arvutiside, veebipõhise kontoritarkvara, hostimise ja SaaS-teenuste (CRM/ERP) teenusepakkujad ning haldurid, raamatupidajad, audiitorid ja juristid. Wok to Walk võib isikuandmeid üle anda Ameerika Ühendriikides asuvatele volitatud töötlejatele, kes kuuluvad raamistikku Privacy Shield, mille pädevust on kinnitanud Euroopa Komisjon [komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1250]. Huvitatud isik võib igal ajal kasutada õigust oma andmetele juurdepääsule, nende parandamisele, kustutamisele, kasutamise piiramisele ja ülekantavusele ning asjakohaste vastuväidete esitamisele, saates selleks e-kirja aadressile info@woktowalk.com või kirjaliku avalduse postiaadressile Wok to Walk, La Rambla, no. 140, 4-a, 08002, Barcelona. Juhtudel, mil töötlemine põhineb nõusolekul, võib kasutaja nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Huvitatud isikul on õigus kontrolliasutusele kaebus esitada. Kui jätate nõutud teabe esitamata, võib lepingu sõlmimine või täitmine võimatuks osutuda.

Rakendus: Wok to Walk võib avaldada teie esitatud andmeid, kasutades selleks tüviettevõtet Wok to Walk Franchise B.V.