Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται είναι η:

WOK TO WALK INTERNATIONAL, S.L. (εφεξής «Wok to Walk»), με έδρα στην La Rambla, αριθ. 140, 4-a, 08002, Βαρκελώνη και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@woktowalk.com.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην Wok to Walk θα χρησιμοποιούνται:
1. Για τη διαχείριση των αιτημάτων πληροφόρησης ή/και ερωτήσεων του Χρήστη. Τα δεδομένα που θα υφίστανται επεξεργασία για αυτόν τον σκοπό θα διατηρούνται για το διάστημα αποθήκευσης και διαγραφής που ορίζει ο νόμος.
2. Για την ενημέρωση του Χρήστη, ακόμα και με ηλεκτρονικά μέσα, όσον αφορά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα νέα της Wok to Walk. Τα δεδομένα που θα υφίστανται επεξεργασία για αυτόν τον σκοπό θα διατηρούνται έως ότου ο Χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεσή του. Αν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με την επεξεργασία των δεδομένων του για αυτόν τον σκοπό, πρέπει να σημειώσει το αντίστοιχο τετράγωνο που παρέχεται για να το επισημάνει.
3. Για να κάνει δυνατή την συντήρηση, εξέλιξη και διαχείριση της εμπορικής σχέσης που επισημοποιείται μέσω της αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών, καθώς και τη διαχείριση των παραμέτρων της εφαρμογής. Τα δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία για αυτόν τον σκοπό θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται αυτή η εμπορική σχέση και, μετά τη λήξη της, για το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και διαγραφής που ορίζει ο νόμος.
4. Σε περίπτωση αποστολής βιογραφικού μέσω του διαδικτυακού τόπου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, τα δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη θα υφίστανται επεξεργασία έτσι ώστε να διαχειριστούμε την αίτηση εργασίας σας και, κατά περίπτωση, να σας δώσουμε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση εργασίας στην Wok to Walk. Τα δεδομένα που παρέχονται για αυτόν τον σκοπό θα διατηρούνται έως ότου ο Χρήστης αποσύρει την συγκατάθεσή του ή για 24 μήνες μετά την λήψη των δεδομένων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι: α) αν ο χρήστης είναι φυσικό πρόσωπο, η συγκατάθεσή του ή/και εκτέλεση της σύμβασης της οποίας ο ενδιαφερόμενος αποτελεί μέρος και β) αν ο χρήστης εκπροσωπεί ένα νομικό πρόσωπο, η συγκατάθεσή του ή/και, όσον αφορά τα δεδομένα των υπευθύνων επικοινωνίας, το έννομο συμφέρον. Στη δεύτερη περίπτωση, ο χρήστης αναλαμβάνει να πληροφορήσει τους υπεύθυνους επικοινωνίας για το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας. Τα δεδομένα μπορούν να κοινολογούνται στους παρακάτω τρίτους αποδέκτες: Δημόσιες αρχές, για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. Μπορούν επίσης να κοινολογούνται στις παρακάτω κατηγορίες εκτελούντων την επεξεργασία: Παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαδικτυακού λογισμικού γραφείου, φιλοξενίας ιστοσελίδων (hosting), υπηρεσιών Λογισμικού ως Υπηρεσίας (SaaS) όπως CRM/ERP, διοικητικών υπηρεσιών, λογιστικής, ελέγχου και δικηγόρους. Η Wok to Walk μπορεί να αναθέσει τα προσωπικά δεδομένα σε εκτελούντες την επεξεργασία που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και που είναι μέλη της Ασπίδας Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων («Privacy Shield»), για την επάρκεια της οποίας πάρθηκε απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής). Ανά πάσα στιγμή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης και φορητότητας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@woktowalk.com ή με γραπτή δήλωση στη διεύθυνση Wok to Walk, La Rambla, no.140, 4-a, 08002, Βαρκελώνη. Όσον αφορά την επεξεργασία που έχει ως νομική βάση της τη συγκατάθεση, ο Χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στην αρχή ελέγχου. Σας πληροφορούμε ότι η μη παροχή των στοιχείων που ζητούνται μπορεί να κάνει αδύνατη την επισημοποίηση ή την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης.

Εφαρμογή: Η Wok to Walk μπορεί να κοινολογήσει τα δεδομένα που παρέχετε μέσω της χρήσης της μητρικής εταιρίας Wok to walk Franchise B.V.